Αρχική Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. - βιβλιοθήκη - εργαστήρια τέχνης - μουσικά εργαστήρια - θέατρο "Δ. Κιντής" - αναψυκτήριο - επικοινωνία

Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ.
ΜΕΛΗ Δ.Σ. Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
Μίσθωση χώρων κινηματογράφου για διαφημιστική εκμετάλλευση
Όροι διακήρυξης για εκμίσθωση κυλικείου στο Β΄Κλειστό Γυμναστήριο
Πρόχειρος διαγωνισμός για προμήθεια επίπλων και σκευών του Ν.Π.
Όροι διακήρυξης για εκμίσθωση κυλικείου στο Δημοτικό Κινηματογράφο Μελίνα Μερκούρη


Όροι διακήρυξης για εκμίσθωση κυλικείου στο Β΄Κλειστό ΓυμναστήριοΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ -

- ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ»

Δ/νση : Νικομάχου 18                                                          Ηλιούπολη:13/2/2015

Τηλ.: 210 9940699                                                             Αρ. Πρωτ. :169

Fax: 210 9940105

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ B'

ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ»

(Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.)

Έχοντας υπόψη :

 1. Την υπ' αριθμ. 12016/7-4-2011 απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 618/τ' Β'/18-4-2011.

2.  Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας».

3.  Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 - ΦΕΚ 77Α/1981 «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων»,

4.  Το γεγονός ότι λήγει η σύμβαση εκμίσθωσης του κυλικείου του B' Κλειστού Γυμναστηρίου.

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πλειοδοτική Δημοπρασία με κλειστές προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου στο B' Κλειστό Γυμναστηρίο που εδρεύει στην Ηλιούπολη επί της οδού Παίκου 8 με τους παρακάτω όρους :

ΑΡΘΡΟ 1 :

Ο υπό εκμίσθωση χώρος έχει επιφάνεια 5τ.μ., τίποτα άλλο δεν περιλαμβάνεται στην μίσθωση και ο μισθωτής έχει λάβει γνώση του χώρου.

ΑΡΘΡΟ 2 :

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για τέσσερα (4) χρόνια και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της συμβάσεως μισθώσεως, που θα γίνει σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη, της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. που θα εγκρίνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας.

Παράταση της μίσθωσης μπορεί να γίνει κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. για ένα έτος μόνο, αναπροσαρμόζοντας ταυτόχρονα το μίσθιο. Η βούληση του Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. εκφράζεται ρητά, εγγράφως και με την διαδικασία και τα όργανα που ο νόμος ορίζει.

Σιωπηρή παράταση της μισθώσεως, σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να γίνει.

Ο τελευταίος πλειοδότης έχει την υποχρέωση να προσέλθει για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, αλλιώς η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ., χωρίς δικαστική παρέμβαση.

Σαν ελάχιστο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των εκατόν τριάντα (130,00€) μηνιαίως.

Ο τελευταίος πλειοδότης μισθωτής έχει υποχρέωση να καταβάλλει κάθε φόρο και τέλος προβλεπόμενο από την κείμενη νομοθεσία.

Τα οφειλόμενα στον Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. ποσά από τις υποχρεώσεις αυτές θα εισπραχθούν σύμφωνα με τις διατάξεις «περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων».

Εάν παρέλθει άπρακτη η κατά τα άνω δεκαήμερη προθεσμία, ο εκμισθωτής μπορεί κατά την ελεύθερη κρίση αυτού να θεωρήσει ότι η σύμβαση καταρτίστηκε οριστικά.

ΑΡΘΡΟ 3 :

Ο εκμισθωμένος χώρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο ως Κυλικείο. Οι τιμές πώλησης των προσφερομένων προϊόντων δεν θα είναι ανώτερες των τιμών των αγορανομικών διατάξεων.

ΑΡΘΡΟ 4 : ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Η δημοπρασία θα γίνει στις 24/2/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ. ενώπιον της Επιτροπής Διεξαγωγής και Διενέργειας Διαγωνισμών του Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. με μικρότερο όριο προσφοράς των εκατόν τριάντα ευρώ (130,00€) μηνιαίως. Μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών και εάν η επιτροπή δεν κρίνει συμφέρουσες τις έγγραφες προσφορές δύναται να συνεχίσει με προφορική δημοπρασία έως της κατακυρώσεως της μίσθωσης στον τελευταίο πλειοδότη. Τόπος της Δημοπρασίας ορίζεται το γραφείο συνεδριάσεων του Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. στη Δημοτική Βιβλιοθήκη επί της οδού Νικομάχου 18 στην Ηλιούπολη.

ΑΡΘΡΟ 5 : ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις καταθέτοντας τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος από αστυνομική αρχή ή ΚΕΠ στην οποία ο δηλών - υποψήφιος πλειοδότης δηλώνει ανεπιφύλακτα:
 • ότι γνωρίζει τους όρους και τις διατάξεις που διέπουν τον διαγωνισμό που διενεργείται •ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα,
 • ότι επισκέφθηκε και γνωρίζει τον υπό εκμίσθωση χώρο, την κατάσταση αυτού,
 • ότι δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση εκμισθώσεων του δημοσίου,
 • ότι δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμό εκμισθώσης του δημόσιου τομέα,
 • ότι γνωρίζει τους εκ του νόμου περιορισμούς και απαιτήσεις της νόμιμης λειτουργίας της επιχείρησης που θα λειτουργήσει στον χώρο που εκμισθώνεται,
 • ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά του είναι αληθή και ακριβή,
 • ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση του ΠΑΟΔΗΛ για αναβολή ή ακύρωση -ματαίωση του διαγωνισμού,
 • ότι συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού
 • ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση, ούτε τελεί υπό διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού, ούτε έχει κινηθεί διαδικασία υπαγωγής του στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα ή σε άλλη ανάλογη ρύθμιση.
 • ότι δεσμεύεται μετά τη λήξη του διαγωνισμού και εφόσον είναι ο πλειοδότης , να προσκομίσει τα πρωτότυπα πιστοποιητικά της προηγούμενης παραγράφου πριν την υπογραφή της σύμβασης.
 1. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας του συμμετέχοντος που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις. Ειδικά όταν συμμετέχων είναι νομικό πρόσωπο, θα πρέπει να προσκομίζεται πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας από το οποίο να προκύπτει ότι το ν.π, καθώς και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε, Διαχειριστής Ε.Π.Ε, ομόρρυθμος εταίρος Ο.Ε. και Ε.Ε. είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, προκειμένου να μπορεί η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού να ελέγξει εάν ο συμμετέχων στη διαδικασία αποτελεί επισφαλή μισθωτή.
 2. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας
 3. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν την υποβολή της προσφοράς
 4. Ειδικά για τη συμμετοχή Νομικών Προσώπων οποιασδήποτε μορφής, θα κατατίθεται επιπλέον πλήρης σειρά νομιμοποιητικών εγγράφων με αποδεικτικά της νόμιμης δημοσίευσής τους (νομίμως δημοσιευμένα καταστατικό και όλες οι τροποποιητικές συμβάσεις του καταστατικού, Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής από την οποία να προκύπτουν όλες οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο, τα όργανα διοίκησης αυτού και την νόμιμη εκπροσώπησή του) που να αποδεικνύουν κατά νόμο το νόμιμο της εκπροσώπησης του νομικού προσώπου από τον υπογράφοντα την υποβαλλόμενη προσφορά και από τον υπογράφοντα τις σχετικές δηλώσεις για λογαριασμό του υποψήφιου πλειοδότη νομικού προσώπου.
 5. Ειδικά, εάν ο συμμετέχων στον διαγωνισμό τυγχάνει αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο και στην χώρα της υπηκοότητας ή έδρας του δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή δεν καλύπτουν κάποιες από τις παραπάνω περιπτώσεις, οφείλει να τα αντικαταστήσει με ένορκη δήλωση του συμμετέχοντος αλλοδαπού φυσικού ή νομικού προσώπου που γίνεται ενώπιον Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής ή Συμβολαιογράφου. Για τους συμμετέχοντες που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το Νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με δήλωση, βεβαιούμενου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια Δικαστική ή Διοικητική Αρχή ή Συμβολαιογράφο ή από ένορκη βεβαίωση ενώπιον Έλληνα Συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη. Όλα τα έγγραφα που προσκομίζει το αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο θα πρέπει να είναι νομίμως μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα.
 6. Βεβαίωση μη οφειλής από το Δήμο Ηλιούπολης και από τον Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. για μισθώματα ή τέλη οιασδήποτε φύσεως. Στην περίπτωση που στην Δημοπρασία συμμετέχει προσωπική εταιρεία οι βεβαιώσεις που αναφέρονται πρέπει να υποβληθούν χωριστά από κάθε ομόρρυθμο εταίρο και επί Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. από τους νόμιμους εκπροσώπους τους και με κατάθεση των καταστατικών των εταιρικών τους. Εφόσον, συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα που ενεργούν «Εν Κοινοπραξία» όλα αυτά ευθύνονται «αλληλέγγυα και εις ολόκληρο». Τυχόν δε αντίθετη δήλωσή τους και μετά την προσφορά τους είναι απαράδεκτη
 7. Να φέρει γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένη από Τράπεζα Ελλάδος ποσού που αντιστοιχεί στο 10% του ετήσιου μισθώματος δηλ εκατόν τριάντα ευρώ (130,00€).
 8. Οι οικονομικές προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Σε άλλο σφραγισμένο φάκελο τοποθετούνται τα ζητούμενα δικαιολογητικά καθώς και η εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

ΑΡΘΡΟ 6 :

Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό. Ο πλειοδότης είναι υπεύθυνος για την προσφορά του και καθίσταται μισθωτής με την ολοκλήρωση των διαδικασιών εγκρίσεως της δημοπρασίας. Στην προσφορά πρέπει να γίνεται ρητή αποδοχή όλων των προαναφερόμενων όρων.

ΑΡΘΡΟ 7 :

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλων έχει την υποχρέωση να το δηλώσει στην Επιτροπή Διεξαγωγής και Διενέργειας Διαγωνισμών πριν από την έναρξη της Δημοπρασίας, δείχνοντας το σχετικό πληρεξούσιο, διαφορετικά θα θεωρηθεί ότι λαμβάνει μέρος για λογαριασμό του.

ΑΡΘΡΟ 8 :

Ο μισθωτής υποχρεούται να λειτουργεί το κυλικείο αδιαλείπτως καθ'όλη τη διάρκεια του έτους, εξαιρουμένων των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου.

Εάν όμως κατά το δίμηνο αυτό προκύψει αθλητική ή πολιτιστική δραστηριότητα ο μισθωτής υποχρεούται να λειτουργήσει το κυλικείο πληρώνοντας το μίσθωμα ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.

Σε περίπτωση μη λειτουργίας του Β' Κλειστού Γυμναστηρίου πέραν των δέκα (10) ημερών για λόγους συντήρησης, έργων κ.λπ. ο μισθωτής δεν θα καταβάλλει μίσθωμα για το αντίστοιχο παραπάνω χρονικό διάστημα.

Σε κάθε περίπτωση αρμόδιο να αποφασίσει είναι το Δ.Σ. του Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.

ΑΡΘΡΟ 9 :

Το μηνιαίο μίσθωμα θα προκαταβάλλεται το πολύ έως την δέκατη ημέρα του τρέχοντος μηνός στο λογιστήριο του Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. Από το Λογιστήριο ο μισθωτής θα λαμβάνει σχετικό Γραμμάτιο Είσπραξης, που θα αποτελεί και το μόνο αποδεικτικό στοιχείο καταβολής του μισθώματος.

ΑΡΘΡΟ 10 :

Απαγορεύεται ρητά η πρόσληψη συνεταίρου καθώς και η ολική εκχώρηση των μισθωτικών δικαιωμάτων σε άλλον για τον μισθωμένο χώρο.

ΑΡΘΡΟ 11 :

Ο μισθωτής με την λήξη του χρόνου της μίσθωσης έχει υποχρέωση χωρίς να ειδοποιεί να αδειάσει και να παραδώσει το μίσθιο στην ίδια καλή κατάσταση που το παρέλαβε και το διαμόρφωσε. Δαπάνες που έκανε στο μίσθιο για την βελτίωση του δεν αναζητούνται.

Η μίσθωση αυτή ρητά εξαιρείται της προστασίας του Ν. 813/1978 «Περί εμπορικών μισθώσεων» σύμφωνα με την σαφή διάταξη του εδαφ. Δ' του άρθρου 3 και του άρθρου 2 του Ν. 1229/1982.

Σε περίπτωση που ο μισθωτής δεν παραδίδει στον εκμισθωτή Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. τη χρήση του μισθίου κατά την για οποιανδήποτε αιτία λύση της και για όσο χρόνο εξακολουθεί να αρνείται την παράδοση της χρήσης, ή από αποκλειστική υπαιτιότητα του κατέστησε αυτή ανέφικτη όπως π.χ. για την μη αποκομίσεως από το μίσθιο των κινητών πραγμάτων που εισκόμισε σε αυτό για την λειτουργία της επιχειρήσεως του, υποχρεούται (ο μισθωτής) να καταβάλλει στον εκμισθωτή αποζημίωση, ίση προς το πενταπλάσιο του ύψους του μισθώματος που κατέβαλε κατά το τελευταίο προ της λήψεως ή λύσεως της μισθώσεως μήνα. Σε περίπτωση που μετά από νέα δημοπρασία για την εκμίσθωση του μισθίου σε νέο μισθωτή, επετεύχθη μεγαλύτερο μίσθωμα, υποχρεούται να καταβάλλει στον εκμισθωτή αποζημίωση ίση προς το διπλάσιο του μισθώματος που επετεύχθη κατά την τελευταία αυτή δημοπρασία, χωρίς να αποκλείεται και κάθε άλλη αποζημίωση του εκμισθωτή για την παραπάνω αιτία.

Ο εκμισθωτής κατά την λήξη ή λύση της μισθώσεως, εφόσον ο μισθωτής δεν παραδίδει ελεύθερη τη χρήση του μισθίου, δικαιούται με τα δικά του μέσα και με δαπάνη που βαρύνει τον μισθωτή, να αποκομίσει τα εισκομισθέντα σε αυτό για την λειτουργία της επιχειρήσεως του, κινητά πράγματα των οποίων κατά τεκμήριο αμάχητο θεωρείται κύριος και νομέας (ο μισθωτής) και επίσης δικαιούται είτε να τα αποθηκεύσει, είτε να τα απορρίψει ως άχρηστα, χωρίς ο μισθωτής να δικαιούται να απαιτήσει οποιαδήποτε αποζημίωση.

Σε περίπτωση που ο αναδεικνυόμενος μισθωτής είναι εταιρεία πρέπει να συμφωνείται ρητά ότι κατά τη διάρκεια της μισθώσεως απαγορεύεται χωρίς τη γραπτή συναίνεση του εκμισθωτή, η μετατροπή της σε εταιρεία άλλου τύπου, η συνένωση ή η συγχώνευση της με άλλη εταιρεία, ως και η αλλαγή της εταιρικής επωνυμίας, η δε παράβαση του όρου αυτού επιφέρει τη λύση της μίσθωσης με όλες τις οικονομικές συνέπειες, όπως κατάπτωση της εγγύησης, ληξιπρόθεσμο και απαιτητό των μη δεδουλευμένων μισθωμάτων, αποζημίωση κ.α. που προβλέπονται στο σχετικό όρο της διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 12 :

Στην περίπτωση που θα διαπιστωθούν από τον Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. ζημιές ή φθορές που οφείλονται σε κακή χρήση ή ανεπαρκή συντήρηση ή τέλος κάθε είδους λειτουργικές ανωμαλίες του μισθίου, έστω κι αν εμφανίζονται για πρώτη φορά, θα καλείται ο μισθωτής έγγραφα να προβαίνει ο ίδιος σε ορισμένο χρονικό διάστημα με δικά του έξοδα στην αποκατάσταση των ζημιών και φθορών που έχουν διαπιστωθεί.

Αν η προθεσμία που έχει ταχθεί στον μισθωτή περάσει άπρακτη και εξακολουθεί αυτός να αρνείται την αποκατάσταση των ζημιών φθορών του μισθίου, είναι δυνατόν ο εκμισθωτής να προβεί, για λογαριασμό και σε βάρος του μισθωτή, στην εκτέλεση των επισκευών, οπότε στην περίπτωση αυτή, η σχετική δαπάνη είναι δυνατόν να εισπραχθεί και προκαταβολικά από την εγγυητική επιστολή του μισθωτή, αφού εκδοθεί καταλογιστική απόφαση από τον Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. σε βάρος του.

Λόγω της σοβαρότητας του θέματος αυτού, συνομολογείται ρητά ότι άρνηση του μισθωτή να συμμορφωθεί στην πιο πάνω εντολή του Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, αποτελεί λόγο καταγγελίας της συμβάσεως μισθώσεως με όλες τις σχετικές σε βάρος του μισθωτή συνέπειες, που επέρχονται από αυτή.

ΑΡΘΡΟ 13 :

Ο Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. δεν ευθύνεται απέναντι στον μισθωτή για τυχόν απαγορεύσεις ή περιορισμούς της εκμετάλλευσης του μισθίου για λόγους δημοσίας ασφαλείας ή οποιουσδήποτε άλλους.

ΑΡΘΡΟ 14 :

Ο μισθωτής υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις για την κοινή ησυχία, καθαριότητα και υγιεινή, είναι υποχρεωμένος να λειτουργεί το κυλικείο με τρόπο που να εξυπηρετεί τους αθλητές, αθλούμενους θεατές ποιοτικά και χρονικά.

Ευθύνεται για την καθαριότητα του χώρου του καθώς και των εξεδρών του γηπέδου, από πάσης φύσεως απορρίμματα που προκύπτουν από τα προϊόντα του κυλικείου.

ΑΡΘΡΟ 15 :

Ο τελευταίος πλειοδότης έχει υποχρέωση να καταθέσει στο γραφείο του Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. χρηματικό ποσό που ισούται με έξι ενοίκια, για εγγύηση εκπλήρωσης και καλής εκτέλεσης των όρων της συμβάσεως, όταν θα υπογραφεί η σύμβαση μεταξύ των δύο μερών. Το ποσό αυτό θα παραμείνει στον Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. άτοκο μέχρι τη λήξη του χρόνου της συμβάσεως και τη διαπίστωση ότι εκπληρώθηκαν στο ακέραιο οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ο μισθωτής με τη διακήρυξη αυτή και την σύμβαση μίσθωσης. Σε αντίθετη περίπτωση, θα εκπέσει υπέρ του Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. με απλή πράξη της Προέδρου του Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.

ΑΡΘΡΟ 16 :

Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από την Επιτροπή Διεξαγωγής και Διενέργειας Διαγωνισμών του Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. η οποία θα μπορεί να κρίνει για τη συμφερότερη για το Νομικό Πρόσωπο προσφορά, αφού λάβει υπόψη της το ύψος των προσφορών και συνεκτιμήσει κάθε άλλο τεκμηριωμένο στοιχείο σχετικά με την ικανότητα και αξιοπιστία της εταιρείας και η τελική έγκριση - κατακύρωση του αποτελέσματος θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.

ΑΡΘΡΟ 17 :

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. έχει τη δυνατότητα αν το αποτέλεσμα της δημοπρασίας που θα επιτευχθεί, δεν είναι ικανοποιητικό για τον Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. να μην την εγκρίνει, οπότε η δημοπρασία θα επαναληφθεί.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται με τον τρόπο και για τις περιπτώσεις που ορίζει το άρθρο 6 του Π.Δ. 270/81.

ΑΡΘΡΟ 18 :

Ο Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της σύμβασης μίσθωσης που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, καθώς και για καθυστέρηση του μισθώματος σε όποιο λόγο ή αιτία και αν οφείλεται αυτή, έχει το δικαίωμα να θεωρήσει αν θέλει τη σύμβαση λυμένη ή να κάνει αγωγή απόδοσης του μισθίου κατά του μισθωτή σύμφωνα με τη διαδικασία των αριθμών 647 και επομ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Ο ίδιος μισθωτής είναι υποχρεωμένος, σε περίπτωση που λυθεί η σύμβαση μισθώσεως από υπαιτιότητα του στην καταβολή και των υπολοίπων μισθωμάτων μέχρι της λήξης της μίσθωσης.

Εκτός από την μονομερή καταγγελία της σύμβασης από τον Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. κατά τα ανωτέρω, η λήξη της συμβάσεως χωρεί αυτοδικαίως λόγω θανάτου ή νομικής ανικανότητας του μισθωτή.

Στις περιπτώσεις αυτές το μίσθιο περιέρχεται αυτόματα στην κατοχή του Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. Στους κληρονόμους του μισθωτή δεν αναγνωρίζεται κανένα δικαίωμα, γιατί πρόκειται περί μισθώσεως ιδιαιτέρου δικαιώματος σε κοινόχρηστο χώρο και το δικαίωμα αυτών είναι προσωποπαγές.

ΑΡΘΡΟ 19 :

Αντίγραφο της διακήρυξης να τοιχοκολληθεί τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη δημοπρασία στην Κεντρική Είσοδο του Κολυμβητηρίου, στην Κεντρική Είσοδο του Δημαρχιακού Μεγάρου και στα ΚΕΠ Ηλιούπολης.

Σύμφωνα με την υπ' αρίθμ. 12/2015 Α.Δ.Σ. η περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο. Σε τυχόν επανάληψη του Διαγωνισμού, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα της Δημοπρασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν αντίγραφο της παρούσας, προσερχόμενοι κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην έδρα του Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. (Δημοτική Βιβλιοθήκη) - Νικομάχου 18, Ηλιούπολη, τηλ. 210 9940699, αρμόδια υπάλληλος Πολυξένη Παπαδοπούλου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΠΑΟΔΗΛ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

 Login   powered by suntech s.a.