Αρχική Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. - βιβλιοθήκη - εργαστήρια τέχνης - μουσικά εργαστήρια - θέατρο "Δ. Κιντής" - αναψυκτήριο - επικοινωνία

Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ.
ΜΕΛΗ Δ.Σ. Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
Μίσθωση χώρων κινηματογράφου για διαφημιστική εκμετάλλευση
Όροι διακήρυξης για εκμίσθωση κυλικείου στο Β΄Κλειστό Γυμναστήριο
Πρόχειρος διαγωνισμός για προμήθεια επίπλων και σκευών του Ν.Π.
Όροι διακήρυξης για εκμίσθωση κυλικείου στο Δημοτικό Κινηματογράφο Μελίνα Μερκούρη


Μίσθωση χώρων κινηματογράφου για διαφημιστική εκμετάλλευση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ : 13/2/2015 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. :170


Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ»

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ»

ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ :

Έχοντας υπόψη :

1.  Την υπ' αριθμόν 12016/7-4-2011 απόφαση Γ.Γ. της αποκεντρωμένης διοίκησης Αττικής, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 618, τεύχος Β' , 18/4/2011και

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασίας κ.λπ.»,

Θα διενεργήσει πλειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση χώρων του Δημοτικού Κινηματογράφου «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» για διαφημιστική εκμετάλλευση περιόδου Ιουνίου-Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

Η πλειοδοτική δημοπρασία είναι φανερή και ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που έχει ορισθεί για το σκοπό αυτό, στο γραφείο συνεδριάσεων του Πολιτιστικού Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Ηλιούπολης - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη επί της οδού Νικομάχου 18 στην Ηλιούπολη σε δημόσια συνεδρίαση και θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους παρακάτω όρους

ΑΡΘΡΟ 1ο - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ

Οι προσφερόμενοι χώροι για διαφημιστική εκμετάλλευση, εντός του Δημοτικού Κινηματογράφου «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», όπως αποτυπώνονται στο συνημμένο στο παρόν σχεδιάγραμμα, είναι:

Α. Μία θέση πάνω από την οθόνη σε μήκος 10μ και ύψος 0,80μ

Β. Δέκα πέντε (15) θέσεις αριστερά και δέκα πέντε (15) θέσεις δεξιά από την οθόνη σε μήκος 15 μ. και ύψος 3 μ. σε κάθε πλευρά σε ομοιόμορφα πλαίσια 1,00 μ Χ 2,60 καθένα

ΑΡΘΡΟ 2ο -ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία οιασδήποτε νομικής μορφής που ασκεί κατ' επάγγελμα διαφημιστικές εργασίες, επί τρία (3) έτη τουλάχιστον προ της δημοπρασίας, το οποίο να πιστοποιείται από το οικείο επιμελητήριο και την αρμόδια ΔΟΥ κατά τους όρους που καθορίζονται από τους νόμους της χώρας της Κοινότητας στην οποία είναι εγκατεστημένος.

Αποκλείονται από τον διαγωνισμό όλοι όσοι έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι από το Δήμο Ηλιούπολης ή το Ελληνικό Δημόσιο για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών ετών προ της δημοσίευσης της παρούσης ή οφείλουν στο Δήμο Ηλιούπολης είτε οι ίδιοι είτε μέσω εταιρειών στις οποίες κατέχουν ποσοστό μεγαλύτερο του 50%.


ΑΡΘΡΟ 3ο - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ- ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται τετραετής για το χρονικό διάστημα Ιουνίου- Σεπτεμβρίου, με δικαίωμα παράτασης έως ένα (1) έτος, αρχής γενομένης από την ημέρα της υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

Το μίσθωμα θα είναι ετήσιο και θα καταβληθεί σε δύο δόσεις.

Η πρώτη δόση που θα αφορά τα δύο πρώτα χρόνια της μίσθωσης θα καταβληθεί με την υπογραφή της σύμβασης και η δεύτερη δόση που θα αφορά στα δύο επόμενα χρόνια θα καταβληθεί μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου του τρίτου μισθωτικού έτους.

Καθυστέρηση καταβολής του μισθώματος πέραν των οριζομένων ως άνω προθεσμιών σημαίνει έκπτωση της εγγυητικής επιστολής του μισθωτή η οποία εισπράττεται κατά τις διατάξεις περί εισπράξεως και βεβαιώσεως δημοτικών εσόδων και άμεση αποβολή του από το μίσθιο (διαφημιστικές πινακίδες).

Το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο ετήσιο μίσθωμα) ορίζεται σε τρισήμισυ (3.500) χιλιάδες ευρώ

ΑΡΘΡΟ 4ο - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Η δημοπρασία πρόκειται να διενεργηθεί την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 11:00π.μ στα γραφεία του Ν.Π. επί της οδού Νικομάχου 18, ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του Πολιτιστικού Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Ηλιούπολης - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡιΟυ, διεπόμενης από τους όρους του Ν. 3463/2006 και του Π.Δ. 270/1981

Τεύχη δημοπρατήσεως καθώς και κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από την Δ/νση Νικομάχου 18, τηλ. 210-9940699, FAX 210-9940105 και ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail :info@politismos-ilioupoli.gr

Ο πλειοδοτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί τουλάχιστον (10) δέκα ημέρες μετά τη δημοσίευση, με φροντίδα του ΠΑΟΔΗΛ, της παρούσας διακήρυξης στην Κεντρική Είσοδο του Κολυμβητηρίου, στην Κεντρική Είσοδο του Δημαρχιακού Μεγάρου και στα ΚΕΠ Ηλιούπολης.

Σε τυχόν επανάληψη του Διαγωνισμού, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα της Δημοπρασίας

ΑΡΘΡΟ 5ο - ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Η δημοπρασία θα είναι φανερή και προφορική και θα συμμετέχουν εκείνοι εκ των ενδιαφερομένων που θα προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα δικαιολογητικά.

ΑΡΘΡΟ 6ο - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη δημοπρασία οφείλουν να προσκομίσουν στον Πολιτιστικό Αθλητικό Οργανισμό Δήμου Ηλιούπολης - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ οι ίδιοι ή δια αντιπροσώπου των ειδικά προς τούτο (νόμιμα) εξουσιοδοτούμενου τα παρακάτω έγγραφα :

 1. Έγγραφη δήλωση συμμετοχής με πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου . Προκειμένου για νομικά πρόσωπα, απαιτείται υπογραφή αυτής από το νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους.
 2. Βεβαίωση της Δ/νσης Ταμιακής Υπηρεσίας περί μη οφειλής στο Ν.Π. του συμμετέχοντος φυσικού ή νομικού προσώπου. Προκειμένου για νομικά πρόσωπα, η βεβαίωση της Ταμιακής απαιτείται να εξασφαλίζει τη μη ύπαρξη οφειλής και για το νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου. Συγκεκριμένα, προκειμένου για ημεδαπά νομικά πρόσωπα, η υποχρέωση συμμόρφωσης με τον παραπάνω όρο βαρύνει τους Ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές των Ο.Ε. και Ε.Ε. και των αστικών εταίρων, για τους Διαχειριστές των Ε.Π.Ε. και για τις Α.Ε. τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή το νόμιμο εκπρόσωπό τους.
 3. Πιστοποιητικό ότι έχει εκπληρώσει τις φορολογικές υποχρεώσεις του όπως προβλέπεται από τους νόμους της χώρας εγκατάστασής του .
 4. Πιστοποιητικό εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τους νόμους της χώρας εγκατάστασής του.
 5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή οικείας επαγγελματικής οργανώσεως, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό και η άσκηση επαγγέλματος επί τρία τουλάχιστον έτη πριν την δημοπρασία σύμφωνα με τους νόμους της χώρας εγκατάστασής του.
 6. Πιστοποιητικό του αρμοδίου Πρωτοδικείου, με το οποίο επιβεβαιώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος δεν τελεί σε πτώχευση και δεν εκκρεμεί σε βάρος του αίτηση κηρύξεως σε πτώχευση ή παύσεως πληρωμών, ότι δεν τελεί υπό εκκαθάριση, υπό αναγκαστική διαχείριση, υπό πτωχευτικό συμβιβασμό, υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης και δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης πτωχευτικού συμβιβασμού, ούτε έχει καταθέσει αίτηση για τα ανωτέρω, σύμφωνα με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του.
 7. Για τα νομικά πρόσωπα: πιστοποιητικό μεταβολών κατά περίπτωση από την αρμόδια διοικητική αρχή.
 8. Απόσπασμα ποινικού μητρώου του νομίμου εκπροσώπου από το οποίο προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει καταδικαστεί για αδικήματα όπως αυτά προκύπτουν από τις διατάξεις του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/07 (περί συντονισμού διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων - οδηγ. 2004/18/ΕΚ (416695). Προκειμένου για νομικά πρόσωπα, το απόσπασμα ποινικού μητρώου απαιτείται για το νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου. Συγκεκριμένα, προκειμένου για ημεδαπά νομικά πρόσωπα η υποχρέωση συμμόρφωσης με τον παραπάνω όρο βαρύνει τους Ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές των Ο.Ε. και Ε.Ε. και των αστικών εταίρων, τους Διαχειριστές των Ε.Π.Ε. και για τις Α.Ε. τον Πρόεδρο, το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή το νόμιμο εκπρόσωπό τους.
 9. Υπεύθυνη         δήλωση του Ν1599/86 στην οποία θα αναγράφει ότι ο ενδιαφερόμενος:

Α. έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα

Β. τα στοιχεία που προσκομίζει είναι αληθή και σε ισχύ

 1. Προκειμένου περί εταιρειών επικυρωμένο αντίγραφο καταστατικού, με όλες τις τυχόν τροποποιήσεις του, καθώς και πιστοποιητικό ότι η εταιρεία δεν έχει λυθεί ή καταγγελθεί ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση πιστωτών. Οι Α.Ε. θα καταθέσουν επιπλέον και πρακτικό ορισμού Δ.Σ.
 2. Εγγύηση        συμμετοχής. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 10% του στη διακήρυξη οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς και για χρονικό διάστημα ενός έτους της σύμβασης ήτοι 350 €. Αυτή θα βεβαιώνεται με ισόποσο γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή ισόποση τραπεζική επιταγή ή με εγγυητική επιστολή σε πρώτη ζήτηση αναγνωρισμένης ελληνικής Τράπεζας ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας κράτους - μέλους της Ε.Ε. συντεταγμένη κατά τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο. Στην εγγύηση συμμετοχής πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη « ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ».

Μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής επιστρέφονται στους δικαιούχους πλην της εγγυητικής επιστολής του πλειοδότη .

 1. Ο         συμμετέχων υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 στην οποία θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση όλων των όρων της διακήρυξης και των παραρτημάτων αυτής. Επιπλέον, ο εγγυητής καλείται να καταθέσει βεβαίωση περί μη οφειλής του στο Δήμο, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Ο εγγυητής θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας, ευθύς μετά το πέρας της και θα είναι αλληλέγγυα και σε ολόκληρο υπόχρεος για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης, παραιτούμενος από το ευεργέτημα της διαιρέσεως και διζήσεως.
 2. Ο συμμετέχων υποχρεούται να καταθέσει πλήρη κατάλογο συμβάσεων, που έχει συνάψει στην Ελλάδα και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τον οποίο να προκύπτει ότι έχει συνάψει τουλάχιστον 3 ανάλογες συμβάσεις για Δημοτικούς κινηματογράφους με Δήμους, Δημοτικές Επιχειρήσεις ή ιδιώτες, Εάν του ζητηθεί, οφείλει να προσκομίσει αντίγραφα των ζητηθέντων συμβάσεων, σε νομίμως επικυρωμένα ακριβή αντίγραφα.

Η κατάθεση των ανωτέρω δικαιολογητικών - εγγράφων θα πρέπει να γίνει στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Πολιτιστικού Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Ηλιούπολης - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ (Μεσσηνίας & Δαμασκηνού) κάθε εργάσιμη μέρα και ώρα μέχρι και την ημέρα και ώρα έναρξης διεξαγωγής της δημοπρασίας.

ΑΡΘΡΟ 7ο - ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑ

Μετά το πέρας του ελέγχου των δικαιολογητικών των συμμετεχόντων, ο Πρόεδρος της Επιτροπής καλεί με τη σειρά που κατέθεσαν τα δικαιολογητικά τους πλειοδότες να δώσουν την προσφορά τους. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον σχετικό πλειοδότη ή δε υποχρέωση μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και δεσμεύει τον τελευταίο πλειοδότη.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Ο τελικός πλειοδότης υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών απο την κοινοποίηση σ'αυτόν της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Ηλιούπολης - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, να προσέλθει στην έδρα του Πολιτιστικού Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Ηλιούπολης - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, διαφορετικά καταπίπτει η κατατεθείσα εγγυητική του επιστολή υπέρ του Πολιτιστικού Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Ηλιούπολης - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ και η δημοπρασία επαναλαμβάνεται.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Ο μισθωτής υποχρεούται στους χώρους διαφημιστικής εκμετάλλευσης, όπως αυτοί ορίζονται στην παρούσα, να κατασκευάσει με δικά του έξοδα, καλαίσθητα μεταλλικά πλαίσια, προκειμένου να φιλοξενήσουν τις διαφημιστικές πινακίδες.

Οι διαφημίσεις θα αφορούν πάσης φύσεως υπηρεσίες και προϊόντα αποκλειομένων των ειδών καπνίσματος, ποτών κ.λπ. που κατά την κρίση του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Ηλιούπολης - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ προσβάλλουν το δημόσιο αίσθημα επί ποινή άμεσης αποβολής του από τους διαφημιστικούς χώρους και άμεση κατάπτωση της εγγυητικής του επιστολής.

Οφείλει επίσης να καταβάλει κάθε φόρο και τέλος, προβλεπόμενο από την κείμενη Νομοθεσία περί διαφημίσεων στον Πολιτιστικό Αθλητικό Οργανισμό Δήμου Ηλιούπολης - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ.

Ο Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτού για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο, της οποίας τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση ο μισθωτής, ούτε για την ύπαρξη οποιασδήποτε δουλείας επί του κτήματος, ούτε, συνεπώς υποχρεούται για την επιστροφή ή μείωση του μισθώματος, ούτε για τη λύση της μίσθωσης.

Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης να παραδώσει τους μίσθιους χώρους στην κατάσταση που τους παρέλαβε αλλιώς ευθύνεται να αποζημιώσει τον Πολιτιστικό Αθλητικό Οργανισμό Δήμου Ηλιούπολης - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ.

Ρητά απαγορεύεται η αναμίσθωση ή η υπεκμίσθωση του μισθίου από το μισθωτή.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Σε περίπτωση που κατά την πρώτη δημοπρασία δεν παρουσιαστεί κανένας πλειοδότης ή δεν επιτευχθεί κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ικανοποιητική προσφορά, αυτή επαναλαμβάνεται κατά τα οριζόμενα στον Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 και ενεργείται στη βάση της δοθείσης τελευταίας προσφοράς κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Τα έξοδα της δημοσίευσης στις εφημερίδες της αρχικής και τυχόν επαναληπτικής δημοσίευσης βαρύνουν τον εκμισθωτή.

ΑΡΘΡΟ 12ο -ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ

Ο πλειοδότης υποχρεούται να εκτυπώσει: α. 10.000 προγράμματα του κινηματογράφου σε μορφή περιοδικού, διαστάσεων 0,24 Χ 0,17cm, 48 σελίδων. Οι διαθέσιμες σελίδες για διαφημιστική εκμετάλλευση ανέρχονται στις 20. Η παράδοση των προγραμμάτων θα γίνει μέχρι την ημέρα έναρξης της λειτουργίας του κινηματογράφου. Το χαρτί θα είναι 150 γραμμαρίων σε τετραχρωμία. Εννοείται ότι πρίν την εκτύπωση θα υπάρξει εποπτεία απο τον Πολιτιστικό Αθλητικό Οργανισμό Δήμου Ηλιούπολης - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ.

β. 100 αφίσσες με θέμα τη λειτουργία του κινηματογράφου με παράδοση το αργότερο την γ. 15.000 εισιτήρια διαστάσεων 0,24 Χ 0,06 cm, στην πίσω πλευρά των οποίων μπορεί να προβληθεί χορηγός.

δ. Οι πιθανοί χορηγοί και διαφημιζόμενοι δεν πρέπει να προσβάλλουν το δημόσιο αίσθημα και να δημιουργούν αρνητικές εντυπώσεις στους δημότες

Επιπλέον ο πλειοδότης υποχρεούται πέραν των κινηματογραφικών διαφημίσεων να προβάλλει και όλες τις κινηματογραφικές διαφημίσεις με μηνύματα συλλόγων-σωματείων που θα του υποδείξει ο ΠΑΟΔΗΛ

ΑΡΘΡΟ 13ο

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν αντίγραφο της παρούσας, προσερχόμενοι κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Πολιτιστικού Αθλητικού Οργανισμού (Δημοτική Βιβλιοθήκη), Νικομάχου 18, Ηλιούπολη τηλ. 210 9940699, αρμόδια υπάλληλος Πολυξένη Παπαδοπούλου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΠΑΟΔΗΛ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

 Login   powered by suntech s.a.