Αρχική Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. - βιβλιοθήκη - εργαστήρια τέχνης - μουσικά εργαστήρια - θέατρο "Δ. Κιντής" - αναψυκτήριο - επικοινωνία

Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ.
ΜΕΛΗ Δ.Σ. Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
Μίσθωση χώρων κινηματογράφου για διαφημιστική εκμετάλλευση
Όροι διακήρυξης για εκμίσθωση κυλικείου στο Β΄Κλειστό Γυμναστήριο
Πρόχειρος διαγωνισμός για προμήθεια επίπλων και σκευών του Ν.Π.
Όροι διακήρυξης για εκμίσθωση κυλικείου στο Δημοτικό Κινηματογράφο Μελίνα Μερκούρη


Όροι διακήρυξης για εκμίσθωση κυλικείου στο Δημοτικό Κινηματογράφο Μελίνα Μερκούρη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ -

-  ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ»

Δ/νση : Μεσσηνίας και Δαμασκηνού                          Ηλιούπολη:13/2/2015

Τηλ.: 210 9922899 - 210 9944001                            Αρ. Πρωτ. :168

Fax: 210 9910036

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ»

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ

Έχοντας υπόψη :

 1. Την υπ' αριθμόν 12016/7-4-2011 απόφαση Γ.Γ. της αποκεντρωμένης διοίκησης Αττικής που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 618, τεύχος Β' , 18/4/2011 και
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας».
 3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 - ΦΕΚ 77Α/1981 «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων»,

θα διενεργήσει πλειοδοτική Δημοπρασία για την εκμίσθωση του κυλικείου του Δημοτικού Κινηματογράφου «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ»

Η μίσθωση αυτή ρητά εξαιρείται της προστασίας του Ν. 813/1978 «Περί εμπορικών μισθώσεων» σύμφωνα με την σαφή διάταξη του εδαφ. Δ' του άρθρου 3 και του άρθρου 2 του Ν. 1229/1982.

Η πλειοδοτική δημοπρασία είναι φανερή και ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που έχει ορισθεί για το σκοπό αυτό, στο γραφείο συνεδριάσεων του Πολιτιστικού Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Ηλιούπολης - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη επί της οδού Νικομάχου 18 στην Ηλιούπολη σε δημόσια συνεδρίαση και θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους παρακάτω όρους

ΑΡΘΡΟ 1ο - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ

Ο υπό εκμίσθωση χώρος αποτελείται από το κτίριο του Κυλικείου του Δημοτικού κινηματογράφου και θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο ως Κυλικείο Οι τιμές πώλησης των προσφερομένων προϊόντων δεν θα είναι ανώτερες των τιμών των αγορανομικών διατάξεων.

ΑΡΘΡΟ 2ο -ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία οιασδήποτε νομικής μορφής που ασκεί κατ' επάγγελμα υπηρεσίες εκμετάλλευσης κυλικείου κινηματογράφου επί τρία (3) έτη τουλάχιστον προ της δημοπρασίας, το οποίο να πιστοποιείται από το οικείο επιμελητήριο και την αρμόδια ΔΟΥ κατά τους όρους που καθορίζονται από τους νόμους της χώρας της Κοινότητας στην οποία είναι εγκατεστημένος.

Αποκλείονται από τον διαγωνισμό όλοι όσοι έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι από το Δήμο Ηλιούπολης ή το Ελληνικό Δημόσιο για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών ετών προ της δημοσίευσης της παρούσης ή οφείλουν στο Δήμο Ηλιούπολης είτε οι ίδιοι είτε μέσω εταιρειών στις οποίες κατέχουν ποσοστό μεγαλύτερο του 50%.

ΑΡΘΡΟ 3ο : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται τετραετής για το χρονικό διάστημα Ιουνίου-Σεπτεμβρίου κάθε έτους (διάστημα λειτουργίας του κινηματογράφου), αρχής γενομένης από την ημέρα της υπογραφής της σχετικής σύμβασης με δικαίωμα παράτασης έως ένα (1) έτος.

Σιωπηρή παράταση της μισθώσεως, σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να γίνει.

Το μίσθωμα θα είναι ετήσιο και θα καταβάλλεται μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου κάθε έτους στο λογιστήριο του Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. Από το Λογιστήριο ο μισθωτής θα λαμβάνει σχετικό Γραμμάτιο Είσπραξης, που θα αποτελεί και το μόνο αποδεικτικό στοιχείο καταβολής του μισθώματος.

Ειδικά για τα δύο πρώτα μισθωτικά έτη το μίσθωμα θα προκαταβληθεί από τον πλειοδότη με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Καθυστέρηση καταβολής του μισθώματος πέραν των οριζομένων ως άνω προθεσμιών σημαίνει έκπτωση της εγγυητικής επιστολής του μισθωτή η οποία εισπράττεται κατά τις διατάξεις περί εισπράξεως και βεβαιώσεως δημοτικών εσόδων και άμεση αποβολή του από το μίσθιο Το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο ετήσιο μίσθωμα) ορίζεται σε δύο χιλιάδες επτακόσια (2.700) ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 4ο : ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Η δημοπρασία πρόκειται να διενεργηθεί την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 10:00π.μ. στα γραφεία του Ν.Π. επί της οδού Νικομάχου 18, ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του Πολιτιστικού Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Ηλιούπολης - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, διεπόμενης από τους όρους του Ν. 3463/2006 και του Π.Δ. 270/1981

Τεύχη δημοπρατήσεως καθώς και κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από την Δ/νση Νικομάχου ΐ8, τηλ. 210-9940699, FAX 210-9940105και ηλεκτρονική διεύθυνση mail: info@ politismos-ilioupoli.gr

Ο πλειοδοτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί τουλάχιστον (10) δέκα ημέρες μετά τη δημοσίευση. Με φροντίδα του ΠΑΟΔΗΛ, η παρούσα διακήρυξη θα αναρτηθεί στην Κεντρική Είσοδο του Κολυμβητηρίου, στην Κεντρική Είσοδο του Δημαρχιακού Μεγάρου και στα ΚΕΠ Ηλιούπολης Σε τυχόν επανάληψη του Διαγωνισμού, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα της Δημοπρασίας.

ΑΡΘΡΟ 5ο - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη δημοπρασία οφείλουν να προσκομίσουν στον Πολιτιστικό Αθλητικό Οργανισμό Δήμου Ηλιούπολης - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ οι ίδιοι ή δια αντιπροσώπου των ειδικά προς τούτο (νόμιμα) εξουσιοδοτούμενου τα παρακάτω έγγραφα

 1. Έγγραφη δήλωση συμμετοχής με πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου . Προκειμένου για νομικά πρόσωπα, απαιτείται υπογραφή αυτής από το νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους.
 2. Βεβαίωση της Δ/νσης Ταμιακής Υπηρεσίας περί μη οφειλής στο Δήμο Ηλιούπολης του συμμετέχοντος φυσικού ή νομικού προσώπου. Προκειμένου για νομικά πρόσωπα, η βεβαίωση της Ταμιακής απαιτείται να εξασφαλίζει τη μη ύπαρξη οφειλής και για το νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου. Συγκεκριμένα, προκειμένου για ημεδαπά νομικά πρόσωπα, η υποχρέωση συμμόρφωσης με τον παραπάνω όρο βαρύνει τους Ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές των Ο.Ε. και Ε.Ε. και των αστικών εταίρων, για τους Διαχειριστές των Ε.Π.Ε. και για τις Α.Ε. τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή το νόμιμο εκπρόσωπό τους.
 3. Πιστοποιητικό ότι έχει εκπληρώσει τις φορολογικές υποχρεώσεις του όπως προβλέπεται από τους νόμους της χώρας εγκατάστασής του.

4.  Πιστοποιητικό εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τους νόμους της χώρας εγκατάστασής του.

5.  Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή οικείας επαγγελματικής οργανώσεως, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό και η άσκηση επαγγέλματος επί τρία τουλάχιστον έτη πριν την δημοπρασία σύμφωνα με τους νόμους της χώρας εγκατάστασής του.

6.  Πιστοποιητικό του αρμοδίου Πρωτοδικείου, με το οποίο επιβεβαιώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος δεν τελεί σε πτώχευση και δεν εκκρεμεί σε βάρος του αίτηση κηρύξεως σε πτώχευση ή παύσεως πληρωμών, ότι δεν τελεί υπό εκκαθάριση, υπό αναγκαστική διαχείριση, υπό πτωχευτικό συμβιβασμό, υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης και δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης πτωχευτικού συμβιβασμού, ούτε έχει καταθέσει αίτηση για τα ανωτέρω, σύμφωνα με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του.

 1. Για τα νομικά πρόσωπα: πιστοποιητικό μεταβολών κατά περίπτωση από την αρμόδια διοικητική αρχή.
 2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου του νομίμου εκπροσώπου από το οποίο προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει καταδικαστεί για αδικήματα όπως αυτά προκύπτουν από τις διατάξεις του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/07 (περί συντονισμού διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων - οδηγ. 2004/18/ΕΚ (416695). Προκειμένου για νομικά πρόσωπα, το απόσπασμα ποινικού μητρώου απαιτείται για το νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου. Συγκεκριμένα, προκειμένου για ημεδαπά νομικά πρόσωπα η υποχρέωση συμμόρφωσης με τον παραπάνω όρο βαρύνει τους Ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές των Ο.Ε. και Ε.Ε. και των αστικών εταίρων, τους Διαχειριστές των Ε.Π.Ε. και για τις Α.Ε. τον Πρόεδρο, το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή το νόμιμο εκπρόσωπό τους.
 3. Υπεύθυνη     δήλωση του Ν1599/86 στην οποία θα αναγράφει ότι ο ενδιαφερόμενος:

Α. έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα

Β. τα στοιχεία που προσκομίζει είναι αληθή και σε ισχύ

 1. Προκειμένου περί εταιρειών επικυρωμένο αντίγραφο καταστατικού, με όλες τις τυχόν τροποποιήσεις του, καθώς και πιστοποιητικό ότι η εταιρεία δεν έχει λυθεί ή καταγγελθεί ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση πιστωτών. Οι Α.Ε. θα καταθέσουν επιπλέον και πρακτικό ορισμού Δ.Σ.
 2. Εγγύηση     συμμετοχής. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 10% του στη διακήρυξη οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς και για χρονικό διάστημα ενός έτους της σύμβασης ήτοι 270,00 €. Αυτή θα βεβαιώνεται με ισόποσο γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή ισόποση τραπεζική επιταγή ή με εγγυητική επιστολή σε πρώτη ζήτηση αναγνωρισμένης ελληνικής Τράπεζας ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας κράτους - μέλους της Ε.Ε. συντεταγμένη κατά τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο. Στην εγγύηση συμμετοχής πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη «ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ»

Μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής επιστρέφονται στους δικαιούχους πλην της εγγυητικής επιστολής του πλειοδότη .

 1. Οποιοδήποτε έγγραφο που να αποδεικνύει την προηγούμενη γνώση και εμπειρία του στην εκμετάλλευση κυλικείου Δημοτικού κινηματογράφου. Εάν του ζητηθεί, οφείλει να προσκομίσει αντίγραφα των ζητηθέντων συμβάσεων, σε νομίμως επικυρωμένα ακριβή αντίγραφα.

Θα συνεκτιμηθεί η εμπειρία και η επαγγελματική αξιοπιστία στη γνώση και διαχείριση ζητημάτων συνδεόμενων με τη ομαλή λειτουργία του κινηματογράφου, όπως η φροντίδα και εύρυθμη λειτουργία της εισόδου, του χώρου των θεατών και του χώρου της προβολής μηχανής.

 1. Ο     συμμετέχων υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 στην οποία θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση όλων των όρων της διακήρυξης και των παραρτημάτων αυτής. Επιπλέον, ο εγγυητής καλείται να καταθέσει βεβαίωση περί μη οφειλής του στο Δήμο, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Ο εγγυητής θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας, ευθύς μετά το πέρας της και θα είναι αλληλέγγυα και σε ολόκληρο υπόχρεος για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης, παραιτούμενος από το ευεργέτημα της διαιρέσεως και διζήσεως.

Η κατάθεση των ανωτέρω δικαιολογητικών - εγγράφων θα πρέπει να γίνει στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Πολιτιστικού Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Ηλιούπολης - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ (Μεσσηνίας & Δαμασκηνού) κάθε εργάσιμη μέρα και ώρα μέχρι και την ημέρα και ώρα έναρξης διεξαγωγής της δημοπρασίας.

ΑΡΘΡΟ 6ο - ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑ

Μετά το πέρας του ελέγχου των δικαιολογητικών των συμμετεχόντων, ο Πρόεδρος της Επιτροπής καλεί με τη σειρά που κατέθεσαν τα δικαιολογητικά τους πλειοδότες να δώσουν την προσφορά τους. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον σχετικό πλειοδότη ή δε υποχρέωση μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και δεσμεύει τον τελευταίο πλειοδότη.

ΑΡΘΡΟ 7ο - ΣΥΜΒΑΣΗ

Ο τελικός πλειοδότης υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών απο την κοινοποίηση σ'αυτόν της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Ηλιούπολης

-   ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, να προσέλθει στην έδρα του Πολιτιστικού Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Ηλιούπολης - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, διαφορετικά καταπίπτει η κατατεθείσα εγγυητική του επιστολή υπέρ του Πολιτιστικού Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Ηλιούπολης - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ και η δημοπρασία επαναλαμβάνεται.

ΑΡΘΡΟ 8ο :

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλων έχει την υποχρέωση να το δηλώσει στην Επιτροπή Διεξαγωγής και Διενέργειας Διαγωνισμών πριν από την έναρξη της Δημοπρασίας, δείχνοντας το σχετικό πληρεξούσιο, διαφορετικά θα θεωρηθεί ότι παίρνει μέρος για λογαριασμό του.

ΑΡΘΡΟ 9ο :

Ο μισθωτής υποχρεούται να λειτουργεί το κυλικείο συνέχεια και χωρίς διακοπές όλους τους μήνες και όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας του Δημοτικού Κινηματογράφου

ΑΡΘΡΟ 10ο :

Απαγορεύεται ρητά η πρόσληψη συνεταίρου καθώς και η ολική εκχώρηση των μισθωτικών δικαιωμάτων σε άλλον για τον μισθωμένο χώρο.

ΑΡΘΡΟ 11ο :

Μετά τη λήξη της μίσθωσης ο μισθωτής υποχρεούται να παραδώσει το μίσθιο σε άριστη κατάσταση, μη δικαιούμενος ουδεμίας αποζημίωσης και για οποιαδήποτε αιτία. Δεν χωρεί παράταση της μίσθωσης, πλέον της αναφερόμενης στο παρόν άρθρο κατά τα ανωτέρω.

Επίσης υπάρχει υποχρέωσή του όπως εντός εύλογου χρονικού διαστήματος (15 περίπου ημερών) αποσύρει όλα τα κινητά (και μόνο) πράγματά του, ειδάλλως θεωρείται ότι εκχωρούνται δωρεάν στον Πολιτιστικό Αθλητικό Οργανισμό Δήμου Ηλιούπολης - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡιΟυ

ΑΡΘΡΟ 12ο :

Στην περίπτωση που θα διαπιστωθούν από τον Πολιτιστικό Αθλητικό Οργανισμό Δήμου Ηλιούπολης

-   ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ζημιές ή φθορές που οφείλονται σε κακή χρήση ή ανεπαρκή συντήρηση ή τέλος κάθε είδους λειτουργικές ανωμαλίες του μισθίου, έστω κι αν εμφανίζονται για πρώτη φορά, θα καλείται ο μισθωτής έγγραφα να προβαίνει ο ίδιος σε ορισμένο χρονικό διάστημα με δικά του έξοδα στην αποκατάσταση των ζημιών και φθορών που έχουν διαπιστωθεί.

ΑΡΘΡΟ 13ο :

Ο μισθωτής με τη συμμετοχή του στη δημοπρασία δηλώνει ότι το μίσθιο τυγχάνει της απολύτου αρεσκείας και αποδοχής του. Το Ν.Π. δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο, της οποίας τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση αυτός ούτε, συνεπώς, υποχρεούται στην επιστροφή ή μείωση του μισθώματος εξ' αυτού του λόγου ή σε λύση της μίσθωσης.

Το Ν.Π. δεν ευθύνεται για τυχόν υλικές ζημίες που θα υποστεί το ακίνητο από φυσικά αίτια (π.χ. σεισμοί, κακοκαιρία κ.λ.π.) και πρόκληση ζημιών από τρίτους.

Ο μισθωτής δεν δικαιούται να αξιώσει από τον εκμισθωτή καμιά απολύτως επισκευή ούτε βελτίωση, προσθήκη κ.λ.π. ούτε προ αλλά ούτε και κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.

ΑΡΘΡΟ 14ο :

Ο μισθωτής υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις για την κοινή ησυχία, καθαριότητα και υγιεινή, είναι υποχρεωμένος να λειτουργεί το κυλικείο με τρόπο που να εξυπηρετεί τους επισκέπτες του κινηματογράφου.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Προς εξασφάλιση του Ν.Π.για την τήρηση των όρων της σύμβασης της μίσθωσης, ο μισθωτής θα καταβάλει στο Ν.Π., πρίν τη μίσθωση και κατά το χρόνο της υπογραφής του σχετικού συμβολαίου εγγύηση τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ. Η εγγύηση θα δοθεί σε εγγυητική επιστολή Ελληνικής αναγνωρισμένης Τράπεζας. Στην εγγυητική επιστολή δεν θα περιλαμβάνεται χρονικός περιορισμός για την ισχύ της με αυτήν παρεχόμενης εγγύησης.

Η εγγύηση θα καταπέσει αυτοδίκαια υπέρ του Ν.Π., εκτός των άλλων, και λόγω ποινικής ρήτρας, είτε αν ο μισθωτής εγκαταλείψει την εκμετάλλευση του μισθίου είτε αν το Ν.Π. προβεί σε έξωσή του για παράβαση κάποιου όρου της σύμβασης, χωρίς αυτό να αποκλείει την από πλευράς Ν.Π. περαιτέρω αξίωση αποζημίωσης για κάθε θετική ή αποθετική ζημιά.

Ο εκμισθωτής μπορεί, έπειτα από απλή έγγραφη ειδοποίηση του προς τον μισθωτή, να εισπράττει από την εγγυητική επιστολή, με ισόποση κατάπτωσή της, κάθε οφειλή του μισθωτή από τέλη και λοιπές οικονομικές οφειλές προς τον Ν.Π., πρόστιμα, παροχές ΔΕΗ, ΟΤΕ, ύδρευσης και λοιπών οργανισμών κοινής ωφελείας.

Ο μισθωτής οφείλει να συμπληρώνει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης μετά από κάθε κατάπτωση για κάθε αιτία, ώστε αυτή να είναι ισόποση με την αρχικά δοθείσα.

Η εγγύηση θα παραμείνει στα χέρια του Ν.Π. καθ'όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, θα αποδοθεί δε σ'αυτόν μετά τη λήξη της μίσθωσης και κατά τους όρους της εκπλήρωσης κάθε υποχρέωσης του μισθωτή έναντι του Ν.Π.

Σε καμία περίπτωση η εγγύηση δεν εξαντλεί κατά ποσό την ευθύνη του μισθωτή από τη σύμβαση. Αν ο μισθωτής ευθύνεται για ποσό μεγαλύτερο του ποσού της εγγύησης, ο Ν.Π. διατηρεί το δικαίωμα του να επιδιώξει την ικανοποίηση της αξίωσής του με κάθε νόμιμο μέσο.

ΑΡΘΡΟ 16ο :

Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από την Επιτροπή Διεξαγωγής και Διενέργειας Διαγωνισμών του Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. η οποία θα μπορεί να κρίνει για τη συμφερότερη για το Νομικό Πρόσωπο προσφορά, αφού λάβει υπόψη της το ύψος των προσφορών και συνεκτιμήσει κάθε άλλο τεκμηριωμένο στοιχείο σχετικά με την ικανότητα και αξιοπιστία της εταιρείας και η τελική έγκριση - κατακύρωση του αποτελέσματος θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.

ΑΡΘΡΟ 17ο :

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. έχει τη δυνατότητα αν το αποτέλεσμα της δημοπρασίας που θα επιτευχθεί, δεν είναι ικανοποιητικό για τον Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. να μην την εγκρίνει, οπότε η δημοπρασία θα επαναληφθεί.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται με τον τρόπο και για τις περιπτώσεις που ορίζει το άρθρο 6 του Π.Δ. 270/81.

ΑΡΘΡΟ 18ο :

Ο Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της σύμβασης μίσθωσης που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, καθώς και για καθυστέρηση του μισθώματος σε όποιο λόγο ή αιτία και αν οφείλεται αυτή, έχει το δικαίωμα να θεωρήσει αν θέλει τη σύμβαση λυμένη ή να κάνει αγωγή απόδοσης του μισθίου κατά του μισθωτή σύμφωνα με τη διαδικασία των αριθμών 647 και επομ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Ο ίδιος μισθωτής είναι υποχρεωμένος, σε περίπτωση που λυθεί η σύμβαση μισθώσεως από υπαιτιότητα του στην καταβολή και των υπολοίπων μισθωμάτων μέχρι της λήξης της μίσθωσης.

Εκτός από την μονομερή καταγγελία της σύμβασης από τον Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. κατά τα ανωτέρω, η λήξη της συμβάσεως χωρεί αυτοδικαίως λόγω θανάτου ή νομικής ανικανότητας του μισθωτή.

Στις περιπτώσεις αυτές το μίσθιο περιέρχεται αυτόματα στην κατοχή του Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. Στους κληρονόμους του μισθωτή δεν αναγνωρίζεται κανένα δικαίωμα, γιατί πρόκειται περί μισθώσεως ιδιαιτέρου δικαιώματος σε κοινόχρηστο χώρο και το δικαίωμα αυτών είναι προσωποπαγές.

ΑΡΘΡΟ 19ο :

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν αντίγραφο της παρούσας, προσερχόμενοι κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Πολιτιστικού Αθλητικού Οργανισμού (Δημοτική Βιβλιοθήκη), Νικομάχου 18, Ηλιούπολη τηλ. 210 9940699, αρμόδια υπάλληλος Πολυξένη Παπαδοπούλου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΟΔΗΛ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

 Login   powered by suntech s.a.