Αρχική Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. - βιβλιοθήκη - εργαστήρια τέχνης - μουσικά εργαστήρια - θέατρο "Δ. Κιντής" - αναψυκτήριο - επικοινωνία

Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ.
ΜΕΛΗ Δ.Σ. Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
Μίσθωση χώρων κινηματογράφου για διαφημιστική εκμετάλλευση
Όροι διακήρυξης για εκμίσθωση κυλικείου στο Β΄Κλειστό Γυμναστήριο
Πρόχειρος διαγωνισμός για προμήθεια επίπλων και σκευών του Ν.Π.
Όροι διακήρυξης για εκμίσθωση κυλικείου στο Δημοτικό Κινηματογράφο Μελίνα Μερκούρη


Πρόχειρος διαγωνισμός για προμήθεια επίπλων και σκευών του Ν.Π.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) - ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 208/16-2-2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) - ΓΡ.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ


διακηρύσσει πρόχειρο Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα ειδών.

Ο Προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των €28.437,60 με Φ. Π. Α. 23 % και θα βαρύνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2015 του Νομικού Προσώπου.

ΟΜΑΔΑ Α: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΡΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ

ΟΜΑΔΑ Β : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΠΑΝΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΟΜΑΔΑ Γ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΣΟΥΣ

ΟΜΑΔΑ Δ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ

ΟΜΑΔΑ Ε: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΕ ΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Σημειώνεται, ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά για μια ή και για περισσότερες ομάδες ή και για το σύνολο των ομάδων. Για κάθε μια από τις ομάδες που θα δοθεί προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνονται απαραιτήτως όλα τα είδη της προσφερόμενης ομάδας. Η προμήθεια των ποσοτήτων των ειδών της κάθε ομάδας θεωρείται ενιαία και οι προσφορές που αναφέρονται σε μέρος αυτών δεν γίνονται αποδεκτές.

Αναθέτουσα αρχή : ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Δ/νση: ΝΙΚΟΜΑΧΟΥ 18, 16341 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

Τηλ.: 210 9940699, Fax: 210 9940105, site: www.politismos-ilioupoli.gr, email: info@politismos-ilioupoli.gr

Άρθρο 1ο

Ισχύουσες διατάξεις

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της παρούσας προμήθειας διέπονται από τις εξής διατάξεις :

Την Υπουργική Απόφαση 11389/1993 (ΦΕΚ 185Β/23-03-93) «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών

Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

Το Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 83.

Το Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»

Το Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α'/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Το Ν. 2307/ΦΕΚ 113 Α/15-6-1995 «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

Το Ν. 1797/ΦΕΚ 164 Α/1988 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», άρθρο 18.

Το Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α'/20-3-2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».

Το N. 3731/ΦΕΚ 263 Α'/23-12-2008 «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ιδιαίτερα την 13η παράγραφο του 20ου άρθρου.

Το Ν. 3801/ΦΕΚ 163 Α/4-9-2009 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης».

Το N. 3861/ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ''Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις''».

Την Υπουργική Απόφαση 35130/739/ΦΕΚ 1291 Β/11-8-2010 «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».

Το Ν.4013/ΦΕΚ 204 Α/15.09.2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».

Την ΚΥΑ Π1/2380/18.12.2012 (ΦΕΚ 3400Β/20.12.2012) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

Το Ν. 4152/ΦΕΚ 107Α/09-05-2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013», ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 20117 ΤΗΣ 16ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ».

Το Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α'/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».

Το 157ο άρθρο του Ν. 4281/ΦΕΚ 160 Α'/8-8-2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».

Του Ν. 4250/2014 (φΕΚ 74Α'/26-03-2014-Διορθ.σφαλμ. στο ΦΕΚ 111Α/7-5-14) : «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις».

Σχετικά με τα «αρμόδια όργανα» κ.λ.π. ισχύουν οι διατάξεις του 2ου άρθρου του Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.

Άρθρο 2ο

Συμβατικά στοιχεία

Τα στοιχεία της σύμβασης τα οποία θα προσαρτηθούν σ' αυτήν, (με τη σειρά ισχύος τους) είναι :

Η διακήρυξη της δημοπρασίας.

Η συγγραφή υποχρεώσεων.

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές.

Ο προϋπολογισμός προσφοράς και Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός - Τιμολόγιο.

Άρθρο 3ο

Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο κτίριο του Ν.Π., οδός Νικομάχου 18,ισόγειο, Τμήμα Προμηθειών, την 24/2/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 έως 13:30 π.μ. διάστημα κατά το οποίο οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, η οποία θα τις αποσφραγίσει. Επίσης, οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στον Πολιτιστικό Αθλητικό Οργανισμό (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) -

Γρηγόρης Γρηγορίου μέχρι και την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της διεξαγωγής του διαγωνισμού στη Διεύθυνση : Κεφαλληνίας και Δαμασκηνού (Δημοτικό Κολυμβητήριο), Γραφείο Πρωτοκόλλου, 1ος όροφος, Τ. Κ.163,41. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Άρθρο 4ο

Επιτροπή διαγωνισμού - Πληροφορίες

Η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού (παραλαβής, αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών) για τις προμήθειες του Πολιτιστικού Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Ηλιούπολης (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) - Γρηγόρης Γρηγορίου, που γίνονται σύμφωνα με το 46ο άρθρο της Υπουργικής Απόφασης 11389/ΦΕΚ 185 Β'/23-3-1993 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)», το 26ο άρθρο του Ν. 4024/2011, το Ν. 1797/1988. και τη με αριθμό 142/2014 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελείται από τους :

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΨΗΜΜΑ ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΑΚΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΑΛΑΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΠΠΑΣ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ

Η μελέτη και η διακήρυξη βρίσκονται στα γραφεία του Ν.Π. Δημοτική Βιβλιοθήκη, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες να λαμβάνουν γνώση (Τμήμα Προμηθειών, οδός Νικομάχου 18, τηλ. 210-9940699, fax 210-9940105, Τ. Κ. 163,45, κα Πολυξένη Παπαδοπούλου. Επίσης, θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Νομικού Προσώπου Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. - Γρηγόρης Γρηγορίου www.politismos-ilioupoli.gr

Άρθρο 5ο

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 6)

Οι οικονομικές προσφορές, τα τεχνικά στοιχεία των προσφορών και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ' αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα και θα είναι πλήρεις και σαφείς σ' όλα τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερμηνεύεται σε βάρος του προσφέροντος.

Άρθρο 6ο

Δικαιολογητικά συμμετοχής (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 7)

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό μπορεί να είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώσεις προμηθευτών και συνεταιρισμοί . Μαζί με την προσφορά τους πρέπει να υποβάλλουν και τα εξής δικαιολογητικά (η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού αυτοδικαίως επιφέρει ποινή αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς)

Α) Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας Β) Απόσπασμα ποινικού μητρώου

γ) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή Υ.Δ. ότι δεσμεύεται μετά τη λήξη του διαγωνισμού και εφόσον είναι ο μειοδότης, να προσκομίσει τα πρωτότυπα πιστοποιητικά πριν την υπογραφή της σύμβασης

Δ) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού. Ε) Εφόσον οι προμηθευτές - φυσικά πρόσωπα συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους πρέπει να προσκομίζεται εξουσιοδότηση, βεβαιωμένης του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπουμένου από δημόσια αρχή.

Στ) Για Νομικά πρόσωπα με τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά χρειάζεται να προσκομίζονται τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης, με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση (φεκ σύστασης εταιρίας που να φαίνεται η εκπροσώπηση ή με πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης, το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ ένα (1) μήνα πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί άλλη μεταβολή στην εταιρική κατάσταση ύστερα από το τελευταίο καταστατικό ή Φ. Ε. Κ. που έχει κατατεθεί).

Ζ) Επίσης, οι συμμετέχοντες πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσουν με τις προσφορές τους, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του διαγωνιζόμενου ότι έχουν λάβει γνώση των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης, των όρων της παρούσας διακήρυξης και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα ή ότι δεν αποδέχεται έναν ή περισσότερους όρους, τους οποίους και θα αναφέρει.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ (οι οποίες χρειάζεται να τηρούνται από τους υποψήφιους προμηθευτές, με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση)

Οι υπεύθυνες δηλώσεις που υπογράφονται μόνο από τον ίδιο τον υποψήφιο προμηθευτή ως φυσικό πρόσωπο χρειάζεται να φέρουν μόνο το γνήσιο της υπογραφής.

Όταν ο υποψήφιος προμηθευτής είναι νομικό πρόσωπο (α. Ε., Ε. Π. Ε., Ο. Ε. ή Ε. Ε.) και ο υπογράφων τις υπεύθυνες δηλώσεις ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή). Οι δηλώσεις χρειάζεται οπωσδήποτε να έχουν τα πλήρη στοιχεία του υπογράφοντος (ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμα πατέρα και μητέρας, ημερομηνία και τόπο γέννησης, αριθμό δελτίου ταυτότητας, τηλέφωνο, τόπο και διεύθυνση κατοικίας κ. τ. λ.), ώστε να είναι σωστές και πλήρεις σε στοιχεία υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Εγγυήσεις

Εγγύηση καλής εκτέλεσης (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 26 παρ. 2)

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του συμβατικού προϋπολογισμού της προμήθειας χωρίς τον Φ.Π.Α. που θα προκύψει από την προσφορά του αναδόχου, δηλαδή :

α) Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 10 % της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ. Π. Α., εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην διακήρυξη. β) Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. γ) Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει, πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν :

Την ημερομηνία έκδοσης.

Τον εκδότη.

Τον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. - Γρηγόρης Γρηγορίου).

Τον αριθμό της εγγυητικής επιστολής.

Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση.

Την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.

Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα & ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαίρεσης ή της διζήσεως.

Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του νομικού προσώπου και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.

Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το χρόνο ισχύος προσφοράς που ζητά η παρούσα διακήρυξη κατά τουλάχιστον ένα (1) μήνα.

Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της, ύστερα από απλό έγγραφο του Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. - Γρηγόρης Γρηγορίου. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.

Θα αναφέρονται τα προς προμήθεια υλικά.

Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, αυτός θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται στην παραλαβή, κατά δύο (2) μήνες.

Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

Άρθρο 9ο

Τρόπος κατάθεσης προσφορών (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 11)

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την σχετική διακήρυξη.

Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.

Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου δεν λαμβάνονται υπόψη.

Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο πριν την διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα που παραλαμβάνουν τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. Επίσης επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα.

Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς : α. H λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.

β. Προς το Ν.Π. Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. - Γρηγόρης Γρηγορίου, Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού.

γ. Ο τίτλος της προμήθειας.

δ. Ο αριθμός της διακήρυξης.

ε. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

στ. Τα στοιχεία του αποστολέα.

Άρθρο 10ο

Προσφορές (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 12)

Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται, μέσα σε ένα (1) ενιαίο φάκελο καλά σφραγισμένο, ο οποίος θα φέρει ευκρινώς τις εξής ενδείξεις: τη λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα,

τον πλήρη τίτλο της Υπηρεσίας (Προς το Ν.Π. Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. - Γρηγόρης Γρηγορίου, Επιτροπή

Διενέργειας Διαγωνισμού),

τον τίτλο της προμήθειας,

τον αριθμό της διακήρυξης,

την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,

τα στοιχεία του αποστολέα, σύμφωνα με το κατωτέρω υπόδειγμα :

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»

(επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου)

ΠΡΟΣ ΤΟ Ν.Π. Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. - Γρηγόρης Γρηγορίου, ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.»

Αρ. διακήρυξης : /2015

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού : 24/2 /2015 (Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟίΧΘΕί) Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές.

Ο γενικός αυτός φάκελος «ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» περιέχει δύο (2) επί μέρους, ανεξάρτητους, κλειστούς και σφραγισμένους υποφακέλους, δηλαδή:

Α. Υποφάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής, ο οποίος περιέχει τα δικαιολονητικά συμμετοχής όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης, εις διπλούν. Ο υποφάκελος αυτός θα φέρει την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και θα αναγράφει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Β. Υποφάκελο Οικονομικής Προσφοράς, ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, σε ένα (1) πρωτότυπο και σε ένα (1) αντίγραφο.

Ο υποφάκελος αυτός θα φέρει την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και θα αναγράφει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε επιτροπή διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και μονογράφει και σφραγίζει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιον της είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

Άρθρο 11ο

Χρόνος ισχύος των προσφορών (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 13)

Οι προσφορές των υποψηφίων στο διαγωνισμό ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για τέσσερις (4) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η ισχύς των προσφορών των υποψηφίων στο διαγωνισμό μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από την λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την διακήρυξη.

Ο ανάδοχος υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η προμήθεια αποδέχεται με την υπογραφή της σύμβασης την παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς του για όσο διαρκεί η ισχύς της σύμβασης αυτής.

Άρθρο 12ο

Αντιπροσφορές - εναλλακτικές προσφορές (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 14)

Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές με ποινή αποκλεισμού αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.

Άρθρο 13ο

Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 15)

Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειας του, ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής :

α. Κατά της διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού, στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την δημοσιοποίηση της

περίληψης διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 15 παρ. 1α & Ν. 2286/1995 άρθρα 2 παρ. 12 και 4 παρ. 5).

Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσιοποίησης της περίληψης διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.

Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. Σε περίπτωση που με την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης εφαρμόζονται τα εξής, όπως είναι οριζόμενα στο άρθρο 10 παρ. 3 της Υπ. Απ. 11389/1993 :

Με απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π. μετατίθεται η ημερομηνία της διενέργειας του διαγωνισμού. Στην περίπτωση αυτή, όσον αφορά τη δημοσίευση ακολουθείται η ίδια διαδικασία που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.

β. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σ' αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια διαγωνισμού επιτροπή, μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αντιστοίχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή του στο Δ.Σ. του Ν.Π. που αποφαίνεται τελικά (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 15 παρ. 1β & Ν. 2286/1995 άρθρο 4 παρ. 5).

Οι ανωτέρω αποφάσεις του Δ.Σ. του Ν.Π. καθώς και οι αποφάσεις της γενικά που αφορούν την κατακύρωση του διαγωνισμού ελέγχονται για τη νομιμότητα τους.

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 15 παρ. 3).

Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται εντός δύο (2) ημερών το πολύ από την υποβολή της.

Άρθρο 14ο

Προσφερόμενη τιμή (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 16)

Με την προσφορά η τιμή των προς προμήθεια ειδών δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στην διακήρυξη. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ. Π. Α. για παράδοση των ειδών στο Νομικό Πρόσωπο, όπως προβλέπεται στη διακήρυξη.

Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε Ευρώ.

Στην οικονομική προσφορά θα αναφέρεται η τιμή χωρίς Φ. Π. Α. σε Ευρώ αριθμητικώς ανά τεμάχιο, καθώς και αριθμητικώς και ολογράφως η προσφερόμενη τιμή για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών στην προσφορά συμπεριλαμβανομένου του Φ. Π. Α.

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής χωρίς αυτό να προβλέπεται, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Επειδή ο χρόνος παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος των δώδεκα (12) μηνών, δεν ορίζεται όρος περί αναπροσαρμογής της τιμής, δηλαδή αυτή είναι σταθερή σ' όλη την διάρκεια της σύμβασης. Γι' αυτό προσφορά με τιμές μη σταθερές απορρίπτεται.

Άρθρο 15ο

Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 19)

Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.

Η αποσφράγιση πραγματοποιείται με την παρακάτω διαδικασία, η οποία αφορά διαγωνισμό που γίνεται με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά:

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος και μονογράφονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται αλλά μονογράφεται από το παραπάνω όργανο και παραμένει σφραγισμένος μέχρι να κριθεί η πληρότητα των δικαιολογητικών στον κυρίως φάκελο. Οι οικονομικές προσφορές των υποψήφιων προμηθευτών, αποσφραγίζονται, εφόσον κριθούν πλήρη και τελικά αποδεκτά τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται.

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν σε πρακτικό το οποίο υπογράφει.

Άρθρο 16ο

Αξιολόγηση προσφορών (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 20)

Καθώς για την τελική επιλογή του προμηθευτή, κριτήριο είναι η χαμηλότερη τιμή,

λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία για την αξιολόγηση των προσφορών :

α) Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές

προδιαγραφές της μελέτης.

β) Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε.

γ) Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τις τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή για όμοιο ή παρεμφερές υλικό.

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης υποψήφιο προμηθευτή, του οποίου η προσφορά κρίθηκε με τα παραπάνω στοιχεία πλήρης και χαμηλότερη. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια ακριβώς τιμή και είναι σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. Για την επιλογή της χαμηλότερης προσφοράς εξετάζονται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές, σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους.

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.

Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει ο Πρόεδρος, σύμφωνα με την 6η παράγραφο του 23ου άρθρου της Υπ. Απ. 11389/1993. Η απόφαση για την κατακύρωση της δημοπρασίας είναι δυνατό να ληφθεί και μετά την πάροδο ισχύος των προσφορών και η σύμβάση να καταρτιστεί έγκυρα, εάν συμφωνεί και ο μειοδότης.

Άρθρο 17ο

Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρα 21 και 23 παρ. 6 και Ν. 2286/1995)

17.1 Το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με γνωμοδότηση του

προς τον Πρόεδρο του Νομικού Προσώπου που αποφασίζει σχετικά, μπορεί να α. Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής που προμηθευτής.

β. Ματαίωση του αποτελέσματος και επανάληψη με τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών. γ. Την διενέργεια κλήρωσης μεταξύ ισότιμων προσφορών.

17. Στην περίπτωση, που το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης γνωμοδοτεί για : α. Ματαίωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και απευθείας ανάθεση της προμήθειας σύνολο της ποσότητας ή μέρος της, β. συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων εγγράφων προσφορών χωρίς όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών ή γ. τελική ματαίωση της προμήθειας και επανάληψη του διαγωνισμού με νέους όρους, απόφαση λαμβάνει ο Πρόεδρος.

Άρθρο 18ο

Συνέχιση του διαγωνισμού (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 22)

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και έπειτα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, μπορεί ο διαγωνισμός να συνεχιστεί με υποβολή νέων εγγράφων κλειστών προσφορών από τους αρχικά συμμετέχοντες χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών. Προϋπόθεση ο αρχικός διαγωνισμός να έχει αποτύχει ή να έχει κριθεί ασύμφορο το αποτέλεσμά του και η προμήθεια να κρίνεται ως επείγουσα.

Άρθρο 19ο

Ανακοίνωση κατακύρωσης και υπογραφή σύμβασης (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 24)

Στον προμηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση. Ο προμηθευτής που κατακυρώθηκε η προμήθεια υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται μετά από δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης.

Εφ' όσον η σύμβαση υπογράφεται πριν την λήξη της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της.

Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση κηρύσσεται ΕΚΠΤΩΤΟΣ με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 34 & 35 της Υπ. Απ. 11389/1993.

Επισημαίνεται ότι τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιότητας της μελέτης Π88/2014 θα προσκομιστούν από τον ανάδοχο με την κατακύρωση του αποτελέσματος και την υπογραφή της σύμβασης, ΕΚΤΟΣ από τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές

Άρθρο 20ο

Σύμβαση (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 25 παρ. 1 έως και 2)

Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία με βάση τους όρους της διακήρυξης και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που την συνοδεύουν και την προσφορά του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από το Ν.Π., καθώς και τις τυχούσες τροποποιήσεις όρων που και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έγιναν αποδεκτές.

Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής :

Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης.

Τα συμβαλλόμενα μέρη.

Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες.

Τα προς προμήθεια είδη και την ποσότητα.

Την συμφωνηθείσα τιμή.

Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών.

Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα και με την τεχνική προσφορά του μειοδότη.

Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.

Τον τρόπο παραλαβής.

Τον τρόπο πληρωμής.

Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας.

Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.

Τις προβλεπόμενες ρήτρες.

Η σύμβαση υπογράφεται για τον Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. - Γρηγόρης Γρηγορίου από τον Πρόεδρο. Η σύμβαση τροποποιείται μόνο όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ύστερα από γνωμοδότηση των αρμόδιων οργάνων αξιολόγησης.

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν : α) Έχει παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα.

β) Έχει παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.

γ) Έχει γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως έχουν επιβληθεί

τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.

δ) Έχουν εκπληρωθεί και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και έχουν αποδεσμευτεί οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα.

Άρθρο 21ο

Χρόνος και τόπος παράδοσης και παραλαβή ειδών (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρα 28 και 29)

Τα προς προμήθεια είδη

-      της ομάδας Α και Β θα παραδοθούν στο Δημοτικό Κινηματογράφο Ηλιούπολης «Μελίνα Μερκούρη»,

-      της ομάδας Γ θα παραδοθούν στο Ανοιχτό Θέατρο του Άλσους «Δημήτρης Κιντής»

-      της ομάδας Δ θα παραδοθούν στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Ηλιούπολης και

-      της ομάδας Ε θα παραδοθούν στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηλιούπολης κατόπιν συνεννόησης με τα μέλη της επιτροπής παραλαβής

Τα έξοδα προετοιμασίας και μεταφοράς των προς προμήθεια ειδών στους τόπους παράδοσης θα επιβαρύνουν τον αντίστοιχο σε κάθε περίπτωση προμηθευτή υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η προμήθεια.

Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε ΔΥΟ (2) μήνες από την υπογραφή αντίστοιχα του συμφωνητικού ή της απόφασης Προέδρου της παρούσας προμήθειας.

Η παραλαβή των προς προμήθεια ειδών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής.

Άρθρο 22ο

Ο Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. - Γρηγόρης Γρηγορίου διατηρεί το δικαίωμα να μειώνει, όταν κρίνει τούτο αναγκαίο, τις ποσότητες των προς προμήθεια ειδών, του αναδόχου υποχρεωμένου να εκτελέσει την προμήθεια όπως θα τροποποιείται εφόσον η προκαλούμενη μείωση δεν ξεπερνάει το 20 % της ποσότητας των προς προμήθεια ειδών. Η μείωση αυτή θα αφορά ενδεχόμενη μεταβολή με βάση τις πραγματικές ανάγκες του Νομικού Προσώπου.

Άρθρο 23ο

Διαφορές διακήρυξης - νόμων

Όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια υπερισχύει η Υπ. Απ. 11389/1993 (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.). Όταν η διακήρυξη δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένο άρθρο της ισχύει ο Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α. με την προϋπόθεση ότι αυτός δεν έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις των Ν. 2286/1995 και Ν. 3463/2006.

Άρθρο 24ο

Δημοσίευση

Η περίληψη της διακήρυξης που έχει συνταχθεί με το υπόδειγμα προκήρυξης διαγωνισμού που υπάρχει στην Υπ. Απ. 11389/1993 θα δημοσιευτεί μια φορά σε μία τουλάχιστον οικονομική εφημερίδα ή σε μια τοπική εφημερίδα, ημερήσια ή εβδομαδιαία και, επίσης, σε δύο εβδομαδιαίες εφημερίδες της οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 5ου άρθρου της Υπ. Απ. 11389/1993 και του Νόμου 3548/2007, αντίστοιχα. Σύμφωνα με το 46ο άρθρο του Ν. 3801/2009 και την αντίστοιχη 3η παράγραφο του 4ου άρθρου του Ν. 3548/2007, οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής (το ελάχιστο κόστος υπολογίζεται στα 100,00 € περίπου), θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

 Login   powered by suntech s.a.